Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdür Vekili

User

Nurcan SÖNMEZ

ÖZGEÇMİŞ

1987 Yılında Vize'nin Çakıllı Kasabasında doğdu.İlkokulu ve ortaokulu Çakıllı İlköğretim Okulunda,Liseyi Saray Meslek Lisesinde Bilgisayar bölümünde okudu.Trakya Üniversitesi Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programcılığı bölümünden mezun oldu.2006 yılında Kapaklı Belediyesinde göreve başladı.2013 yılı itibariyle Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

Tel: 444 8 059

Fax: 717 11 16

e-Mail: nsonmez@kapakli.bel.tr

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

pdf olarak indir

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

Belediye Başkanlığında aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerim de içeren idare bütçesini hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.Bütçe kayıtlarım tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

Muhasebe hizmetlerini yürütmek.Birim faaliyet raporlarını hazırlamak.İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.