Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili

User

Ayşegül ÖLKE

ÖZGEÇMİŞ

1970 yılında Hassa HATAY'da doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise Eğitimini Hassa/Hatay'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Şef, Araştırmacı, Teberrukat Saymanlığı ve Şube Müdür V. görevlerinde bulundu. Ankara, Adana, Hatay ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde çalıştı.14 Ağustos 2012 yılında Kapaklı Belediyesinde çalışmaya başladı. 2013 yılı itibariyle Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

Tel: 444 8 059

Fax: 7171116

e-Mail: aolke@kapakli.bel.tr

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

pdf olarak indir

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam,Müdürlüğün Tanımı,Dayanak,Tanımlar,Bağlılık

MADDE 1 - Amaç ve Kapsam
Bu yönetmelik, Belediye kanunu ile tüm kanun, yönetmelik, talimatlar ve kararlar çerçevesinde Kapaklı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarını belirlemek amacıyla tanzim edilmiştir.

MADDE 2 - Müdürlüğün Tanımı :
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun, Belediyenin Görev Yetki ve Sorumlulukları Bölümü, 13,14 ve 15.Maddelerinde yer alan; Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,sendikaların, Sivil Toplum Kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak,kültür,sanat,turizm ve tanıtım hizmetleri yapmak veya yaptırmak, ilçe sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacı ile kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak veya yaptırmak, 74 ve 76. maddeleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği çerçevesinde; kardeş kent ilişkileri kurmak; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmeye yönelik,eğitim,kültür ve sanat gibi alanlarda faaliyetler gerçekleştirmek ve belediyenin diğer uluslararası ilişkilerini koordine etmek ve yürütmek,Kent konseyi ile ilgili çalışmaların etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlamak, Belediye Başkanlığı'nın izlemekte olduğu "Faaliyet Programı"nın halka anlatılmasını , yapılan hizmetlerin devamlı ve tam olarak halka duyurulmasını sağlamak ve buna karşılık yönetimden ne beklediğinin bilinmesini, halkla iletişimi sağlamak amacıyla kurulan, 4982 sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" ve 2006/3 sayılı Başbakanlık genelgesi ile BİMER (Doğrudan Başbakanlık) kapsamında, kişilerin niteliğine uygun dilekçe ve başvuruları değerlendiren, ilgili birimlere yönlendiren ve cevaplarını tekrar başvuru sahiplerine ileten,demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan, eşitlik,tarafsızlık ve açıklık ilkesi çerçevesinde, tüm bu görevlerin kanun ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlayan bir müdürlüktür.

MADDE 3 – Dayanak : Bu Yönetmelik, 10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,4857 sayılı iş kanunu, 4734,4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve yönetmeliği,5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatların verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektir.

MADDE 4 - Tanımlar :Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Belediye : Kapaklı belediyesini,
Başkanlık : Kapaklı Belediye Başkanlığını,
Başkan : Kapaklı Belediye Başkanını,
Başkan Yardımcısı : Kapaklı Belediyesi Başkan Yardımcısını,
Meclis : Kapaklı Belediye Meclisini,
Encümen : Kapaklı Belediye Encümenini,
Müdürlük : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü,
Müdür : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünü,
Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

MADDE 5- Bağlılık : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.


İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar

MADDE 6 - Müdürlüğün ve Personelin Yetki ve Sorumlulukları:

1-Büro Hizmetleri Görev,Yetki ve Sorumlulukları :
a)Müdürlüğün faaliyet raporlarını hazırlar ve takibini yapar
b)Müdürlüğün Yıllık bütçesini hazırlar
c)Müdürlük adına bütün resmi evrakları alır sistemde kayıt altına alır ve arşivler.
ç)Gelen-Giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale ve dosyalama işlerini yürütür. Gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağlantısını kurar
d)Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak yazar, kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarır ve arşivler
e)Müdürlükler ve kurumlar arası yazışmaları yapar ve takip eder
f)Belediyemizde kullanılan bilgisayar programı kapsamında evrak takip, satın alma işlemlerini yürütür.
g)Amir-Memur ilişkisi çerçevesinde çalışarak, üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

2-Bilgi Edinme Hizmetleri Görev,Yetki ve Sorumlulukları :
a)4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği; Vatandaşı yönlendirme,bilgilendirme ve çözüm üretme noktasında , kanun çerçevesinde 15 günlük süre içerisinde olumlu yada olumsuz cevap dönmesi kaydıyla, tüm müdürlüklerle koordineli bir çalışma yürütür. İlçenin sorunlarıyla ilgilenip, halkla belediye arasındaki iletişimi sağlar
b)2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda uygulamaya başlayan BİMER (Doğrudan Başbakanlık) yolu ile gelen talep ve şikayetlerin ilgili müdürlüklere yönlendirilerek yine 15 günlük süre içerisinde cevaplarının talepte/şikayette bulunan vatandaşa dönmesini sağlar.
c)Amir-Memur ilişkisi çerçevesinde çalışarak, üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

3-Basın-Yayın ve Tanıtım Hizmetleri Görev,Yetki ve Sorumlulukları :
a)Basın kuruluşlarında kurumumuzla ilgili çıkan günlük haber ve yorumlar takip edilir. Kupürlerle basından özetler tasnif edilip, Başkanlık makamı bilgilendirilir, lehte ve aleyhte çıkan haberler değerlendirilir. Başkanlık makamının isteği doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılır.
b)Belediyenin ve Belediye Başkanının tüm medya kuruluşları ile (gazeteler, dergiler, televizyonlar,radyolar gibi) iletişimini sağlar.
c)Belediyenin yapmış olduğu tüm imar, alt yapı, sosyal ve kültürel etkinlik ve hizmetleri kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla basın kuruluşlarını, basın bültenlerini ve basın bildirileri ile bilgilendirilir.
ç)Belediyemizin amaç, prensip ve faaliyet programları hakkında bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, ilçeye kazandırılan hizmetlerin tanıtımı ve halka duyurusu maksadıyla broşür, el ilanı, bez afiş, vinil afiş, bilboard afiş hazırlatılır.
d)Kent unsurlarına uygun tarzda olmak kaydıyla Belediye ile ilgili hususları iç ve dış mekan panoları vasıtasıyla afişe eder.
e)Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimlerini yapar veya yaptırır ve bu materyalleri ihtiyaç duyan birimlere verir ve arşivlenmeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.
f)Yıl içerisindeki kamera çekimlerinden derlenen görüntülerle belediyemizin tanıtım CD’lerini yapar ya da yaptırır.Gerekli görülen görüntülerle ilgili çalışmaları yürütür.
g)Bilgi işlem bölümü ile koordineli olarak Belediye hizmetleri ve gerekli duyurular konusunda Web Sitesini güncelleme işlemini yapar yada yaptırır.
h)Amir-memur ilişkisi çerçevesinde çalışarak, üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

4- Halkla İlişkiler Hizmetleri Görev,Yetki ve Sorumlulukları :
a)Halkı Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle yönlendirebilmek için sosyal ve kültürel etkinliklere altlık hazırlamak bakımından resmi ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içine girer.
b)Başkanın isteği ve onayı doğrultusunda belediye-vatandaş ilişkisini güçlendirmek için halka yönelik programlar yapar.
c)Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla, kamuoyu yoklaması ve araştırması yapar veya yaptırır.
ç)Belediye Başkanı adına tüm tebrik, taziye, telgraf ve kutlama mesajlarını Başkanın isteği doğrultusunda yazar ve ilgili yerlere gönderir
d)Çeşitli etkinliklere veri oluşturmak adına, ilçe genelindeki sivil toplum kuruluşları, dernekler, il ve ilçe protokolü, siyasi partiler, spor kulüpleri vb. hakkında,iletişim bilgilerini içeren ve zaman zaman güncellenen bilgi bankası oluşturulur.
e)Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek ortam, araç-gereç ve teknolojiyi belirler, diğer birimlerin ilgili faaliyetlerini koordine eder.
f)Amir- memur ilişkisi çerçevesinde çalışarak, üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki
diğer görevleri yerine getirir.

5- Organizasyon Hizmetleri Görev,Yetki ve Sorumlulukları :
a)Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimleri koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenler.
b)Belirli gün ve haftalarda gerekli duyarlılığı sergileyecek girişimleri yapar, topluma mal olmuş şahsiyetler ve olaylarla ilgili programlar tertipler.
c)Birim müdürlüklerinin gerçekleştirdiği hizmetlerden haberdar olmasını ve bu hizmetlere sahip çıkmasını sağlar.
ç)Belediyemizin çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştirileceği sosyal sorumluluk projelerinin halkımıza ve kamuoyuna duyurulması için basın toplantısı, seminer, sempozyum vb. uygulamaları organize eder.
d)Belediyemizin her yıl düzenlediği büyük organizasyonlardan; Sünnet Şöleni ve Ramazan Etkinliklerini planlar ve uygular.
e)Resmi protokollerin imza törenleri ve yurt dışından gelen konukların ağırlanması ile ilgili çeşitli etkinlikleri organize eder.
f)Amir-memur ilişkisi çerçevesinde çalışarak, üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

6- Uluslararası İlişkiler Hizmetleri Görev,Yetki ve Sorumlukları :
a)Uluslararası ilişkiler görevi kapsamında, yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği çerçevesinde; kardeş kent ilişkileri kurar; ekonomik ve sosyal ilişkiler geliştirmeye yönelik, eğitim, kültür, ve sanat gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirir.Bu faaliyetleri planlamak ve yürütmek amacıyla, gerektiğinde yurt dışı seyahatler gerçekleştirir.
b)Avrupa Birliğine(AB) uyum sürecinde gerekli girişimlerde bulunur ve yeni proje imkanları araştırır.Gerek AB hibe fonları, gerekse AB mevzuatı içinde yer alan diğer fon ve kuruluşlarla yasalar ve kanunlar çerçevesinde her türlü iletişimi kurar, gerektiğinde yurt içi- yurt dışı, ilgili faaliyetlere katılır (seminer, konferans, proje vb. gibi)
c)Belediye Kanunu kapsamında, yurt dışında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil Toplum Örgütleri ile ortak çalışmalar yapar ve projeler geliştirir, süre giden projelere ortak olur yada destek verir. Toplantı, seminer ve konferanslar düzenler, yayınlar çıkarır,gerektiğinde yurt dışı seyahatler gerçekleştirir.
ç)Amir- memur ilişkisi çerçevesinde çalışarak, üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

7-Kameraman-Fotoğrafçı-Muhabir Hizmetleri Görev,Yetki ve Sorumlulukları :
a)Müdürün kendisine vereceği birimle ilgili işleri yapmak
b)Belediye tanıtım ve faaliyetleri ile ilgili görüntü ve fotoğraf çekmek
c)Fotoğraf ve görüntü kayıtlarının arşivlenmesini sağlamak
d)Fotoğraf makinesi ve görüntü kayıt cihazlarının bakımını yapmak
e)Belediye tanıtım ve faaliyetleri ile ilgili vatandaşın görüş ve düşüncelerini almak.
f)Belediye ve başkanlığın basın bültenlerinin hazırlık ve organizasyonlarını yapmak.
g)Basın bültenlerinin arşivlenmesini sağlamak

8-Satın Alma ve Ayniyat Hizmetleri Görev,Yetki ve Sorumlulukları :
a)Müdürlüğe alınan malzemeler için ayniyat tesellüm makbuzu düzenlemek,
b)Stok yapılacak malları almak ve depoya yerleştirmek,
c)Depo stok kontrolü yapmak ve denetlemek,
d)Deponun düzen ve tertibini sağlamak,
e)Ambara gelen malzemeyi talebini, şartnamesine ve faturasına göre sayarak, tartarak veya ölçerek mevzuata uygun olarak teslim almak,
f)Malzemeyi cins, nitelik varsa numaralarına göre ayırıp tasnif ederek, ilgili birimlere teslim etmek,
g)Malzemelerin ilgili birimlere teslimine kadar ambarda muhafazasına sağlamak,
h)Uzun süre kullanılmayan malzemelerin ilgili birim amirine bildirmek,
i)Ambardaki stokları takip ederek tüketilen malzemeler hakkında üst amirine bilgi vererek talepleri hazırlamak,
j)Ambarın hırsızlık, yangın, su baskını gibi durumlarda en az zarar görmesi için günlük kontrolleri yaparak gerekli tedbirleri almak,
k)Talep edilen malları Ayniyat Tesellüm makbuzu ile servislere teslim etmek,
l)Mali yıl sonunda kurulan Demirbaş sayım komisyonu ve değer tespit komisyonunda görev almak,
m)Ayniyat ile ilgili tüm bilgi ve evrakları saklamak, muhafaza etmek.


MADDE 7 – Müdürlüğün Yetkisi:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı yasaya dayanarak Belediye Başkanlığınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
MADDE 8 – Müdürlüğün Sorumluluğu :
Belediyenin yapmış olduğu imar sosyal ve kültürel etkinliklerinin halka duyurulmasından, ilçenin sorunlarıyla ilgilenip, halkla belediye arasında iletişimin sağlanmasından ve ilçenin tanıtımına dair kentli kimliği ile örtüşecek faaliyetlerin yapılmasından, belediye kanunu, görevleriyle ilgili sair mevzuat ve yönetmelikle kendisine verilen görevlerin gereğini yerine getirilmesinden, yetkililerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, doğrudan Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

MADDE 9 – Müdürlüğün İdari Yapısı:
Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü ; Müdür, Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personelden Oluşur .

MADDE 10- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünün başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a)Müdürlüğünü Başkana karşı temsil eder
b)Bu yönetmeliğin 3. Maddesinde yer alan tüm faaliyet ve çalışmaların yerine getirilmesinde yetkili kişidir.
c)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün tahakkuk amiri ve müdürlük personelinin birinci sicil amiridir.
d)Müdürlüğün yönetiminde tam yetki ve sorumlu kişi olup, her türlü çalışmalarını düzenler. Ayrıca birinci derece imza yetkisine sahiptir. 5018 sayılı yasa çerçevesinde Bütçe ile ilgili harcama talimatını harcama yetkilisi sıfatıyla onar.
e)Görevi gereği Başkanlık tarafından kendilerine verilen işleri yasalar, tüzükler ve bu yönetmelik esaslarına göre yapar ve personeli vasıtası ile yaptırır. Müdürlükteki personele iş dağıtımı yaparak onlara verir sonuçlarını izler , kontrol eder ve denetler.
f)Bir üst makamca verilen yetkileri kullanma müdüre aittir.
g)Personele mevzuatta ön görülen ödül, takdirname ve disiplin cezaları verme yetkileri ve yer değiştirme gibi yetkilerde müdürün elindedir.
h)Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyonu sağlama yetkisine haizdir
i)Müdürlüğün diğer müdürlüklerle arasındaki koordinasyonu sağlar.
j)Amir-memur ilişkisi çerçevesinde çalışarak, üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Yetkilerin Yerine Getirilmesi ve Koordinasyonu

MADDE 11- Görevin Planlanması
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğündeki çalışmalar müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

MADDE 12- Görevin Yürütülmesi:
a)Müdürlükte görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler ışığında gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
b)Cevap isteyen yazılar zamanında gönderilir ve takibi titizlikle yapılır.
c)Müdürlük içi işbirliği müdür tarafından sağlanır.
d)Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
e)Müdürlüğün İl ve İlçe Belediyeleri, Kaymakamlık, diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalar müdürün ve başkan yardımcısının parafı, Belediye Başkanının imzası ile yürütülür.
MADDE 13- Müdürlükçe Tutulacak Dosyalar
a)Genelge, Yönerge, Yönetmelik ve Tebliğler Dergisi Dosyası
b)Yapılan Çalışmaların Biriktirildiği Dosyalar
c)Gelen-Giden Evrak Dosyası


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Evraklarla Yapılacak İşlemler ve Arşivleme

MADDE 14 Gelen-Giden Evraklarla Yapılacak İşlemler:
1)Müdürlüğe gelen evrakların önce kaydı yapılır. Personel yapılması gereken işlemleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.
2)Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt tarih ve sayılarına göre kaydedilir ve dosyalanır. Dış müdürlüklere yazılan evraklar yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

MADDE 15- Arşivleme ve Dosyalama :
Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre ayrı ayrı klasörlerle arşivlenir.
a)Gelen evrak dosyası
b)Giden evrak dosyası
c)Tekzip yazışmalarıyla ilgili dosya
ç)Müdürlükçe çekimi yapılan fotoğraflar bilgisayar ortamında konularına göre arşivlenir.
d)Günlük gazeteler taranarak oluşturulan ”Basında Kapaklı” ismiyle İlçemizi ilgilendiren haber ve yorum kupürleri arşivlenir.
e)Başkan adına ilçe halkına ve protokole gönderilen tebrik ve taziyeler listelenir ve arşivlenir.

MADDE 16- Gölge Dosya Düzenlenmesi:
Müdürlükte çalışan tüm personel için; göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi gibi özlük işlerinin takibi açısından gölge dosya düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Genel Sorumluluklar
MADDE 17- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan tüm personel;
a)Tüm faaliyetlere ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder,
b)Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getir,
c)Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,
d)Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
e)Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
f)İş bölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içersinde sağlar,
g)Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisine kalarak en az maliyetle yerine getirir,
h)Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,
i)Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,
k)Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
l)Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,
m)Başkanlığa ilişkin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir, yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar, bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamalarda bulunmaz,
n)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla yükümlü olduğu evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim eder,
o)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir.

ALTINCI BÖLÜM
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
Yürütme ve Yürürlük

MADDE 18 –Yönetmelikte yer Almayan Hususlar :
İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 19- Yürürlük :
Bu yönetmelik 5393 sayılı kanunun 18/m bendi gereği Kapaklı Belediyesi Meclisinde kabul edildiği tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- Eski Yönetmelik Kalkması:
Yeni yönetmeliğin yayınlanması ile 06.04.2011 tarih ve 2011/55 sayılı yönetmelik yürürlükten kalkar.

MADDE 21- Yürütme :
Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
İş bu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliği 21 maddeden oluşmaktadır.


Ayşegül ÖLKE
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü