A- A+

.. - Kapaklı Belediyesi


Guncel

T.C.

TEKİRDAĞ İLİ

KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
363 ADA 1 NOLU PARSEL ARSA SATIŞ İLANI

 Madde 1- Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 363 ada 1 nolu parsel 2.192,52 m² lik arsa  Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi,Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 14.maddesine göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun  35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 26.10.2017  Perşembe günü saat : 10:00'da  Belediye Encümeni tarafından  Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi  Eski Cami Caddesi Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat  Komisyon Toplantı Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı (m²)

Cinsi

İmar

Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İsmetpaşa

363

1

2.192,52

Arsa

Sağlık

Tesis

Alanı

2.137.707,00 TL- (İkimilyonyüzotuzyedibinyediyüzyedi Türk Lirası)

64.131,21-

(Altmışdörtbinyüzotuzbir

Türk Lirası Yirmibir Kuruş)

 

 

 

 

 

Niteliği : Taşınmaz üzerinde 2 adet yapı bulunmaktadır. İmar durumu " Sağlık Tesis Alanı " şeklindedir. Emsal 1. 00'dır.

           İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, haftaiçi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet binası giriş kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve şartnameyi; 100,00.-TL(yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

 Madde 2 - 363 ada 1 parsel 2.192,52 m²'lik arsanın muhammen bedeli : 2.137.707,00 TL- (İkimilyonyüzotuzyedibinyediyüzyedi Türk Lirası)'dır. Geçici teminat muhammen bedelin %3 (yüzde üç) 'ü  oranında olup  , miktarı 64.131,21 TL 'dir.

 Madde 3 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

 MADDE 4 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

            Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

 b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

 c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

 d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

 2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

 MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ

 İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen

serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

  MADDE 6 - İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a)      Başvuru dilekçesi,

b)     Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

c)      Geçici Teminat makbuzu veya 2886 sayılı kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

d)     Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e)      Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

f)       Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

g)      İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

h)     Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

i)        İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j)       Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

k)     Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

l)        Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

m)   Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

n)     Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

o)      Şartname alındı makbuzu.

p)     Borcu yoktur belgesi.(Kapaklı Belediyesinden alınacak)

 MADDE 7- Taşınmaz ihalesine katılmak isteyenler yukarıda istenen belgelerle birlikte 26/10/2017 Perşembe günü saat 10:00 'da Kapaklı Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. Telgraf ve faks ile yapılacak müracatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

 

                                                                                                       İLAN OLUNUR.

Yukleniyor Galeri Yükleniyor..Lütfen Bekleyiniz.

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

 • Görevde Yükselme Sınavı

  2018 YILI MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN PERSONEL LİSTESİ

  16.02.2018

 • ARAÇ VE İŞ MAKİNASI KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

  ARAÇ VE İŞ MAKİNASI KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  14.02.2018

 • 40000 ADET CENAZE YEMEK PAKETİ ALINACAK

  40000 ADET CENAZE YEMEK PAKETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  09.02.2018

 • 2070 ada 1 Numaralı Parsel ve Çevresinde İmar Uygulaması Hakkında

  Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi; İnönü Mahallesi, F19B20A3B ve F19B20A3C pafta, 883 ada 2-3-4 numaralı parseller ile 2070 ada 1 numaralı parsel ve çevresini kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18 inci maddesi kapsamında yapılan imar uygulaması, Kapaklı Belediyesinin 29.12.2017 tarih 471 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesine istinaden ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 18.01.2018 tarih 204 sayılı Encümen Kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/i maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

  02.02.2018