A- A+

İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

30.11.2017 - Kapaklı Belediyesi


Guncel
 
                İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
KAPAKLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İş Makinesi, Kamyon ve Kamyonet Kiralaması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2017/614761
1-İdarenin
a) Adresi
:
İNÖNÜ MAHALLESİ ESKİ CAMİ CADDESİ NO:4-6 59510 KAPAKLI ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası
:
2827171100 - 2827171116
c) Elektronik Posta Adresi
:
yazi@kapakli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Operatörlü 2 Ad. lastik tekerlekli kazıcı-yükleyici kepçe 2000 Saat, 1 Ad. paletli ekskavatör 700 Saat, Şoförlü 2 Ad. Damperli Kamyon 2000 Saat, Şoförsüz 1 Ad. Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet 350 Gün, Şoförsüz 1 Ad. 4x4 Picup Kamyonet 350 Gün 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Kapaklı Belediyesi İlçesi Sınırları Dahilinde
c) Süresi
:
İşe başlama tarihi 15.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
KAPAKLI BELEDİYESİ İNÖNÜ MAH. ESKİ CAMİ CAD. NO:4-6 KAT: 9 İHALE KOMİSYON ODASI KAPAKLI/TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati
:
25.12.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
 
 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ İŞ MAKİNESİ VEYA KAMYON VEYA KAMYONET ÇALIŞTIRILMASI VEYA KİRALANMASI İŞLERİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
105 TRY (Türk Lirası) karşılığı KAPAKLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ MAH. ESKİ CAMİ CAD. NO:4-6 KAT: 2 KAPAKLI/TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
KAPAKLI BELEDİYESİ İNÖNÜ MAH. ESKİ CAMİ CAD. NO:4-6 KAT: 9 İHALE KOMİSYON ODASI KAPAKLI/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Yukleniyor Galeri Yükleniyor..Lütfen Bekleyiniz.

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

 • 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Hakkında

  1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümlerinden Genel Hükümler bölümünde yer alan 2.73 ve 2.74 maddelerine “Yer seçim kararları Büyükşehir Belediye Meclisinin onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.

  04.12.2017

 • 1587 ADA 1 NOLU PARSEL TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

  Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1587 ada 1 nolu parsel 1.128,57 m² lik arsa Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi,Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 14.maddesine göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 19.12.2017 Salı günü saat : 11:00'de Belediye Encümeni tarafından Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4-6 Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat Komisyon Toplantı Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır.

  04.12.2017

 • 1576 ADA 8 NOLU PARSEL TAKSİTLİ SATIŞ İLANI

  Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1576 ada 8 nolu parsel 6000,00 m² lik arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 12.12.2017 Salı günü saat : 11:00'da Belediye Encümeni tarafından Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat Komisyon Toplantı Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır.

  28.11.2017

 • 6 ADET SÜRÜCÜ İLE 28 ADET ARAÇ KİRALAMA

  6 ADET SÜRÜCÜ İLE 28 ADET ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

  17.11.2017